KYT2014  >  Hankkeet

Tutkimushankkeet pääaihepiireittäin vuonna 2011

Ydinjätehuollon uudet ja vaihtoehtoiset teknologiat

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Kehittyneet polttoainekierrot - Uudet erotustekniikat Risto Harjula, HYRL
Kehittyneet polttoainekierrot - Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi Silja Häkkinen, VTT
Ydinjätteen transmutointi ADS-reaktorissa (FLUTRA) Rainer Salomaa, Aalto

Ydinjätehuollon turvallisuustutkimus

Turvallisuusperustelu (koordinoitu hanke, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Loppusijoituksen turvallisuusperustelu (LS-TUPER) Markus Olin, VTT
Loppusijoituksen turvallisuusperustelu (LS-TUPER) – Täydentävät tarkastelut Juhani Suksi, HYRL
Turvallisuusperustelun täydentävät tarkastelut TUPER/GTK Lasse Ahonen, GTK
Loppusijoituksen turvallisuusperustelu (LS-TUPER);
osahanke laskennallisen analyysimallin kehittäminen
Antti Lempinen, Ludus Mundi Oy

Puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky (koordinoitu hanke, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) Markus Olin, VTT
Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) Antti Niemistö, Numerola Oy
Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA); osahanke 2.2 THM-mallin toteutus Antti Lempinen, Ludus Mundi Oy
Bentoniitin ominaisuuksien arviointi: mineralogiset tutkimukset GTK:ssa (BOA/GTK) Mia Tiljander, GTK
Bentoniitin fenomenologinen THM-mallinnus (BOA-konsortion osahanke) Markku Kataja, JYFL
Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) Ritva Serimaa, HYFL

Muut turvallisuustutkimukset

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Kolloidien vaikutus radionuklidien kulkeutumiseen (KOLORA) Pirkko Hölttä, HYRL
Kuparin korroosio hapettomassa vedessä Antero Pehkonen, Aalto
Kuparisen ydinjätekapselin mekaaniset ominaisuudet Hannu Hänninen, Aalto
Hitsatun kuparivaipan pitkäaikaiskestävyys (MICO) Pentti Kauppinen, VTT
Sulfidien aiheuttama kuparin haurastuminen Timo Saario, VTT
Kallion in situ tutkimukset Marja Siitari-Kauppi, HYRL
Kolmenarvoisten aktinidien kiinnittyminen savi- ja (hydr)oksidimineraalien pinnalle Jukka Lehto, HYRL
Kiven heterogeenisten ominaisuuksien yhdistäminen matriisidiffuusio-mallinnukseen Jussi Timonen, JYFL
Syvien kalliopohjavesien mikrobiologinen kartoitus (Geomikro) Merja Itävaara, VTT
Kallioperän suolaiset fluidit, kaasut ja mikrobit (SALAMI) Ilmo Kukkonen, GTK
Syvän kallioperän bioinformatiikka (GEOBIOINFO) Juho Rousu, HY
Kalliolaatu: Kiteisen kallioperän laatutekijöiden visualisointi ja mallinnus 1-3-ulottuvuudessa ja mallien luotettavuuden arviointi Jussi Leveinen, Aalto
Betonisten vapautumisesteiden säilyvyys voimalaitosjätteen loppusijoituksessa. Osaprojekti 1 Jari Puttonen, Aalto
Betonisten vapautumisesteiden säilyvyys voimalaitosjätteen loppusijoituksessa. Osaprojekti 2 Eila Lehmus, VTT
C-14 vapautuminen loppusijoituksessa (HIILI-14) Kaija Ollila, VTT
Ydinjätteen riskien arviointiin soveltuvan radioekologisen mallintamisen kehittäminen empiirisen aineiston valossa Jukka Juutilainen, UEF
Mikrobiologisen korroosion riskit Suomen loppusijoitusolosuhteissa Leena Carpén, VTT

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |