KYT2014  >  Hankkeet

Tutkimushankkeet pääaihepiireittäin vuonna 2013

Ydinjätehuollon uudet ja vaihtoehtoiset teknologiat

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Kehittyneet polttoainekierrot - Uudet erotustekniikat Risto Harjula, HYRL
Kehittyneet polttoainekierrot - Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi Tuomas Viitanen, VTT
Ydinjätteen transmutointi ADS-reaktorissa (FLUTRA) Rainer Salomaa, Aalto

Ydinjätehuollon turvallisuustutkimus

Turvallisuusperustelu (koordinoitu hanke LS-TUPER, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Loppusijoituksen turvallisuusperustelu (LS-TUPER) Markus Olin, VTT
Loppusijoituksen turvallisuusperustelu (LS-TUPER) / HYRL* Juhani Suksi, HYRL
Turvallisuusperustelun täydentävät tarkastelut TUPER/GTK* Lasse Ahonen, GTK
Radionuklidien kulkeutumismalli adaptiivisella puumoniverkkomenetelmällä* Pawel Simbierowicz,
Tmi Pawel Simbierowicz
* VTT:n hankkeen alihankkijoita  

Puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky (koordinoitu hanke, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) Markus Olin, VTT
Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) Kai Hiltunen, Numerola Oy
Bentoniitin ominaisuuksien arviointi: Bentoniitin mineralogiset tutkimukset GTK:ssa (BOA/GTK) Mia Tiljander, GTK
Bentoniitin fenomenologinen THM-mallinnus (BOA-konsortion osahanke) Markku Kataja, JYFL
Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) Ritva Serimaa, HYFL
Kolloidien vaikutus radionuklidien kulkeutumiseen (KOLORA) Pirkko Hölttä, HYRL
Bentoniitin ja täyteaineiden lohkopintojen mekaaninen käyttäytyminen leikkausrasituksessa Leena Korkiala-Tanttu, Aalto

Kapselin pitkäaikaiskestävyys (koordinoitu hanke L-TICO, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Hitsatun kuparivaipan pitkäaikaiskestävyys (MICO) Juhani Rantala, VTT
Kuparisen ydinjätekapselin mekaaniset ominaisuudet Hannu Hänninen, Aalto
Sulfidien aiheuttama kuparin haurastuminen (CUHA) Timo Saario, VTT
Mikrobiologisen toiminnan vaikutukset kuparikapselin eri korroosiomuotoihin (MICCU) Leena Carpén, VTT
Kuparin korroosio hapettomassa vedessä Jari Aromaa, Aalto

Muut turvallisuustutkimukset

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Kallion in situ tutkimukset Marja Siitari-Kauppi, HYRL
Kiven huokosrakenteen kuvantaminen nanotomografialla ja yhdistäminen matriisidiffuusiomallinnukseen Mikko Voutilainen, JYFL
C-14 vapautuminen loppusijoituksessa (HIILI-14) Kaija Ollila, VTT
Radiohiilen kemialliset muodot ja sorptio kallioperässä Jukka Lehto, HYRL
Syvien kalliopohjavesien mikrobiologinen kartoitus (GEOMIKRO) Merja Itävaara, VTT
Kallioperän suolaiset fluidit, kaasut ja mikrobit (SALAMI) Lasse Ahonen, GTK
Syvän kallioperän bioinformatiikka (GEOBIOINFO) Juho Rousu, Aalto
Mikrobiologisen korroosion riskit Suomen loppusijoitusolosuhteissa (REMIC) Leena Carpén, VTT
Mikrobilajistot Olkiluodon kaasun kehityskokeessa Merja Itävaara, VTT
Betonisten vapautumisesteiden säilyvyys voimalaitosjätteen loppusijoituksessa. Osaprojekti 1 Jari Puttonen, Aalto
Betonisten vapautumisesteiden säilyvyys voimalaitosjätteen loppusijoituksessa. Osaprojekti 2 Eila Lehmus, VTT
Ydinjätteen riskien arviointiin soveltuvan radioekologisen mallintamisen kehittäminen empiirisen aineiston valossa Jukka Juutilainen, UEF

Ydinjätehuoltoon liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Käytetyn ydinpolttoaineen geologisen sijoituksen kansainväliset sosio-tekniset ja turvallisuus haasteet – Suomi ja EU – FiNSOTEC 2012-2014 Tapio Litmanen, JY

VTT=Teknologian tutkimuskeskus VTT, GTK=Geologian tutkimuskeskus, JYFL=Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos, HYFL=Helsingin yliopiston fysiikan laitos, HYRL=Helsingin yliopiston radiokemian laboratorio, Aalto= Aalto-yliopisto, JY=Jyväskylän yliopisto, HY=Helsingin yliopisto, UEF=Itä-Suomen yliopisto
 
   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |